تورهای گردشگری - قشم تورقشم

تورقشم

تاریخ انتشار: 1395/11/12

دسته بندی: تورهای گردشگری

 

 

 

    نام هتل     اتاق (تخت) ظرفیت سرویس ورود به هتل خروج از هتل بهای تور بهای تور خردسال توضیحات
آسماري 2 تخت 2 0 95/11/14 95/11/18 5,800,000 3,800,000 صبحانه.استقبال
شمس 2 تخت 2 0 95/11/14 95/11/18 6,400,000 3,800,000 صبحانه.استقبال
آسماري 2 تخت 2 0 95/11/20 95/11/24 6,200,000 3,800,000 صبحانه.استقبال
شمس 2 تخت 2 0 95/11/20 95/11/24 6,600,000 3,800,000 صبحانه.استقبال
آسماري 2 تخت 2 0 95/11/21 95/11/25 6,200,000 3,800,000 صبحانه.استقبال
شمس 2 تخت 2 0 95/11/21 95/11/25 6,600,000 3,800,000 صبحانه.استقبال

 

    نام هتل     اتاق (تخت) ظرفیت سرویس ورود به هتل خروج از هتل بهای تور بهای تور خردسال توضیحات
آسماري 3 تخت 2 0 95/11/14 95/11/18 5,800,000 3,800,000 صبحانه.استقبال
شمس 3 تخت 2 0 95/11/14 95/11/18 6,300,000 3,800,000 صبحانه.استقبال
آسماري 3 تخت 2 0 95/11/20 95/11/24 6,200,000 3,800,000 صبحانه.استقبال
شمس 3 تخت 2 0 95/11/20 95/11/24 6,400,000 3,800,000 صبحانه.استقبال
آسماري 3 تخت 2 0 95/11/21 95/11/25 6,200,000 3,800,000 صبحانه.استقبال
شمس 3 تخت 2 0 95/11/21 95/11/25 6,800,000 3,800,000 صبحانه.استقبال

 

    نام هتل     اتاق (تخت) ظرفیت سرویس ورود به هتل خروج از هتل بهای تور بهای تور خردسال توضیحات
آسماري 4 تخت 2 0 95/11/14 95/11/18 5,800,000 3,800,000 صبحانه.استقبال
شمس 4تخت 2 0 95/11/14 95/11/18 6,000,000 3,800,000 صبحانه.استقبال
آسماري 4 تخت 2 0 95/11/20 95/11/24 6,000,000 3,800,000 صبحانه.استقبال
شمس 4 تخت 2 0 95/11/20 95/11/24 6,200,000 3,800,000 صبحانه.استقبال
آسماري 4 تخت 2 0 95/11/21 95/11/25 6,000,000 3,800,000 صبحانه.استقبال
شمس 4 تخت 2 0 95/11/21 95/11/25 6,200,000 3,800,000 صبحانه.استقبال